انبارداری

انبار ساختمان یا محوطه ای تجاری است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی، صنعتی، مواد اولیه یا فرآورده های مختلف، استفاده می گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تأسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم های توزیع نیز استفاده می شوند.

انبارها را از جهات گوناگون می توان دسته بندی کرد که عبارتند از:

  • نوع ساختمان
  • نحوه انجام عملیات
  • چگونگی و ماهیت عم
  • نوع کالایی که در آن نگهدای می شود.

 

در انبارداری انبارها را از لحاظ ساختمان به ۳ گروه تقسیم می کنند:

  • انبار پوشیده: بعضی از اجناس به علت حساسیت و مواد خاصی که در ساختمان شان به کار رفته باید در انباری که همه اطراف آن بسته و دارای سقف است، نگهداری شوند.
  • انبار سرپوشیده: نوعی انبار که سقف دارد ولی چهارطرف آن باز و فاقد حفاظ جانبی است اقلام یا اجناسی که در مقابل نور مستقیم آفتاب و برف و باران خاصیت خود را از دست می دهند، در این انبارها نگهداری می شوند.
  • انبار باز: این انبار به صورت محوطه است و معمولاً اجناسی که در مقابل نور آفتاب و برف و باران خاصیت اولیه خود را از دست نمی دهند با رعایت اصول انبارداری در آن نگهداری می شوند.

ما با بهره گیری از سیستم های انبارداری بسیار پیشرفته، می توانیم کالاهای شما را در انبارهای همکاران خود در مناطق مختلف تهران و کرج، برای شما نگهداری کنیم.

انبارداری